28 maj 2020
onsdag, 24 juli 2019 09:37

Skanska ökade vinsten starkt till 2,64 Mdr kr

Skrivet av 

 

Anders Danielsson, som har arbetat inom Skanska sedan år 1991, utsågs till vd och koncernchef för Skanska i december 2017, då han efterträdde Johan Karlström.

 


Skanska har nu valt en lönsam strategi. För första halvåret ökade intäkterna till 80.871 Mkr (79.468) med ett resultat före skatt som steg till 3.125 Mkr (1.946). Det innebar att resultatet, efter en skattebelastning om –487 (–348), steg till 2.638 Mkr (1.598), motsvarande ett resultat per aktie som ökade med 65 procent till 6,41 kr (3,89).

 

I rapporten säger vd Anders Danielsson:

– Vi levererar ett starkt andra kvartal 2019. Lönsamheten inom Byggverksamheten fortsätter att förbättras. Vi upprätthåller en god lönsamhet inom Bostadsutveckling trots en utmanande svensk marknad och inom Kommersiell fastighetsutveckling är resultatet mycket starkt. Inom Byggverksamheten levererar vi i linje med vår strategiska plan för en gradvis förbättring av lönsamheten. Vi färdigställer projekt med låg lönsamhet, främst i Polen och USA, och fokuserar vår verksamhet i en övergripande förenklad struktur. Vi minskar även risken i vår orderstock av framtida projekt genom att vara mer selektiva i anbudsprocessen. Totalt sett är orderingången lägre än våra intäkter, men vi fortsätter att tillåta en större mängd bokningar i våra mer lönsamma enheter.

 

Rörelseresultatet i Byggverksamheten ökade till 1,6 Mdr kr (0,5). Jämförelseperioden inkluderar omstruktureringskostnader och projektnedskrivningar som hade en negativ påverkan samt lösta tvister och effekter av avslutande av förmånsbestämda pensionsplaner som hade en positiv påverkan, vilket gav en total nettoeffekt om –1,1 Mdr kr.

 

Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 61,9 Mdr kr (71,9), justerat för valutaeffekter minskade orderingången med 18 procent. Orderstocken uppgick till 184,0 Mdr kr (190,1 den 31 mars). Rörelseresultatet i Projektutveckling minskade till 1,7 Mdr kr (2,0), justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 12 procent. Det innebar att avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling sjönk till 10,9 (11,1) procent.

 

I balansen ökade tillgångarna 125,5 Mdr kr (116,0) med en nettoskuld om –11,3 Mdr kr (–4,0). Det innebar att soliditeten för perioden steg till 23,6 procent (23,4).

 

Positivt i rapporten var att det inom verksamhetsgrenen Bostadsutveckling så ökade avkastning på sysselsatt kapital till 11,6 (10,2) procent främst till följd av lägre sysselsatt kapital. Vid utgången av Q2 fanns 6.512 bostäder i produktion (Q1–6.454) Av dessa var 69 procent sålda (69). Antalet färdigställda osålda bostäder minskade till 269 (Q1– 403). Majoriteten av dessa bostäder fanns i Sverige och i Finland. Minskningen jämfört med föregående kvartal är främst hänförbar till Sverige. Antalet färdigställda bostäder uppgick till 2.167 (1.640) för de första sex månaderna. Hälften av de bostäder som har byggstartats är inom ramen för BoKlok, som är ett samarbete med Ikea. SF