28 maj 2020
tisdag, 23 juli 2019 11:13

CHR Bygga Bostäder genomför ackord

Skrivet av 

 

CHR Bygga Bostäders vd Jonas Åkerman sjukskrevs i januari i år då Bertil Rydevik (bilden), styrelseledamot och tillika bolagets störste aktieägare, utsågs till tf vd.

 


Vid årsskiftet 2018/2019 minskade soliditeten för CHR Bygga Bostäder kraftigt till –2 procent (31). Bolagets intäkter och rörelseresultat påverkades negativt av bromsad tillväxt och väsentligt högre produktionskostnader och finansieringskostnader i flera stora projekt. I flera projekt var det väsentlig högre kostnader än planerat vilket berodde på att projektering hade varit undermålig och att förseningar i projekt hade lett till högre kostnader. Den åtstramade finansieringssituationen medförde att CHR Bygga Bostäder har minskat produktionstakten i några projekt och att inga nya projekt har produktionsstartats i rapportperioden.

 

För 2018 minskade CHR Bygga Bostäder omsättningen till 198,0 Mkr (627,2) med ett resultat om –191,5 Mkr (24,3). I balansen minskade de totala tillgångarna till 353,9 Mkr (593,8) samtidigt som långfristiga skulderna sjönk till –222,8 Mkr (264,3) liksom de kortfristiga skulderna som minskade till –136,4 Mkr (143,3). Det innebar att det egna kapitalet reducerades till –5,4 Mkr (186,2).

 

Under första kvartalet 2019 minskade nettoomsättningen till 18 Mkr (96) med ett resultat efter skatt som sjönk kraftigt till –50 Mkr (–4). Det egna kapitalet minskade till 17 Mkr (182). Likvida medel var vid periodens slut 2 Mkr (38). Antalet produktionsstartade bostäder var 0 (0) medan antalet bostäder i pågående produktion minskade till 128 (309). Under perioden färdigställdes 45 (48) bostäder.

 

Nu har CHR Bostäder har utgivit ett seniort säkerställt obligationslån om 210 Mkr med rörlig ränta om STIBOR 3m plus 9,00 procent, med slutförfall 5 juli 2021, ett lån som är noterat på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

 

Delar av det utestående obligationslånet konverterades till preferensaktier i samband med en genomförd kapitalisering och utestående belopp efter konverteringen blev 147 Mkr. Obligationsvillkoren har ändrats som en del av kapitaliseringen år 2019 så att räntan nu kapitaliseras fram till förfall i juli 2021.


För att återställa kapitalet i CHR Bygga Bostäder Entreprenad AB och undvika en situation där bolaget måste förklaras i konkurs på grund av insolvens kommer CHR Bygga Bostäder Entreprenad AB att påbörja ett ackord. Enligt ett pressmeddelande ska minst 25 procent av bolagets skulder betalas till borgenärerna, som är innehavare av ovan nämnda obligationslån, efter en företagskonstruktion och ett godkänt ackord.

 

CHR Bygga Bostäder Holding AB ägs till cirka 87 procent av grundarna, styrelsen och ledningen. Styrelseledamoten och tf vd Bertil Rydevik äger 37 procent; ordförande och grundare Hadar Cars äger 12 procent; grundaren David Ridemar äger 12 procent; grundaren Nils-Arne Holmudden äger 14 procent, och den sjukskrivne vd:n Jonas Åkerman äger 12 procent av samtliga aktier.

 

Totalt har CHR Bygga Bostäder byggt drygt 500 bostäder sedan starten 2013 och kvar att färdigställda är cirka 130 bostäder i Nyköping, 16 i Östersund och 19 i Motala. Ackordet ska innebära att obligationsinnehavare erhåller stora delar av dessa projekts framtida intäkter. SF