28 maj 2020
lördag, 20 juli 2019 13:19

Scandic Hotels: Ökad efterfrågan

Skrivet av 

 

Jens Mathiesen, vd och koncernchef för Scandic Hotels Group.

 


Scandic Hotels ökade nettoomsättningen för första halvåret med 4,5 procent till 8.919 Mkr (8.539), då den organiska tillväxten uppgick till 2,5 procent. För jämförbara enheter steg omsättningen med 0,2 procent. Justerat EBITDA (rörelseresultatet före räntor, skatter, avskrivningar och nedskrivningar) uppgick till 719 Mkr (733), motsvarande en marginal på 8,1 procent (8,6). Det fria kassaflödet förbättrades under perioden, och uppgick till –71 Mkr (–416). Resultat per aktie steg till 2,02 kr (1,12).

 

Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum (RevPAR) ökade under första halvåret med med 0,7 procent i lokal valuta jämfört med föregående år. För jämförbara enheter ökade RevPAR med 0,1procent. RevPAR för jämförbara enheter ökade i Norge och Finland, men minskade i Sverige och Övriga Europa. Totalt steg beläggningsgraden under andra kvartalet till 70,3 procent (70,2).

 

Balansomslutningen ökade vid första halvårets slut till 44.593 Mkr jämfört med 17.737 Mkr vid årsskiftet. Totalt ökade antalet rum under första halvåret till 52.526 (51.216) för bolagets 270 hotell. Vid införandet av IFRS 16 per 1 januari 2019 har koncernens balansomslutning ökat med cirka 24 Mdr kr.

 

Den räntebärande nettoskulden, exklusive finansiella leasingskulder, steg under perioden med 355 Mkr till 4.194 Mkr. Ökningen förklaras av en säsongsmässig ökning av rörelsekapitalet, utdelning samt valutaeffekter.

 

Nettoskulden per 30 juni 2019 motsvarade 2,2 gånger justerat EBITDA för de senaste 12 månaderna (2,0 per 31 december 2018).

 

Lån från kreditinstitut uppgick till 3.191 MSEK vid periodens slut. Totalt avtalat kreditutrymme var 5.500 Mkr, vilket innebar att de outnyttjade kreditfaciliteter steg till 1.210 Mkr (908).

 

Det egna kapitalet minskade till 6.304 MKr jämfört med 7.806 MSEK per den 31 december 2018 och det har påverkats negativt av införande av IFRS 16 med 1.466 Mkr.

 

I rapporten säger vd Jens Mathiesen:

– Jag är tillfreds med att rapportera ett justerat EBITDA på 719 MSEK (733) för det första halvåret. Detta innebär en underliggande förbättring när vi beaktar en engångseffekt om 38 MSEK i jämförelseperioden. Dessutom förbättrade vi vårt fria kassaflöde i perioden, bland annat drivet av en bättre utveckling av rörelsekapitalet och lägre investeringar. Efterfrågan har ökat på samtliga marknader. I Norge har effekten av den ökande hotellkapaciteten i Oslo helt kompenserats av en stark efterfrågeökning i landet som helhet i det första halvåret. Det är glädjande att vi har börjat se effekter från ett antal initiativ, samtidigt som förvärvet av Restel fortsätter att utvecklas väl med såväl högre kostnadseffektivitet som stärkta marknadsandelar.