28 maj 2020
onsdag, 17 juli 2019 11:49

Besqab sålde många fler bostäder

Skrivet av 

 

Anette Frumerie, vd för Besqab.


Under första halvåret sålde Besqab 392 bostäder jämfört med 75 bostäder under samma period förra året. En starkt bidragande orsak till den ökade försäljningen var att Besqab i maj tecknade ett avtal med NREP om att uppföra och sälja 253 bostäder i hyresrättsprojektet Lindallén i Ultuna Trädgårdsstad. De här bostäderna ska börja byggas under tredje kvartalet 2019 och de kommer, i takt med färdigställandet, att överlämnas till NREP i olika etapper under 2021 och 2022.

 

Men det är fortsatt tufft på bostadsmarknaden för Besqab då vinsten efter skatt för halvåret minskade till 47,2 Mkr (109,4).

 

Besqab har en stark balans där omsättningstillgångarna ökade till 2.090 Mkr (1.762), med långfristiga skulder om endast 7,1 Mkr (6,4) och kortfristiga skulder om 823 Mkr (527). Det innebar en hög soliditet om 61,3 procent (70,7) och ett eget kapital om 1.317 Mkr (1.278).

 

Vid periodens utgång hade Besqab omkring 3.700 byggrätter (3.500) i byggrättsportföljen. Bokfört värde för exploateringsfastigheter uppgick till 362 Mkr (357). Sedan årsskiftet har det bokförda värdet minskat med cirka 150 Mkr, till stor del hänförligt tillproduktionsstarten av Brf Vélo 1 i Årstaberg under andra kvartalet. Bokfört värde för utvecklingsfastigheter uppgick per den 30 juni 2019 till 315 Mkr (203) och avser vårdboenden under produktion och förvaltning.

 

De viktigaste händelserna under första halvåret var att Besqab i april färdigställde vårdboendet Mandelblomman med 57 lägenheter i Spånga. Vårdboendet har fått namnet Villa Solhem och drivs av Vardaga. I maj tecknade, som nämnts ovan, Besqab avtal med NREP om att uppföra och sälja projektet Lindallén, bestående av 253 hyresbostäder i Uppsala. Köpeskillingen uppgår till 493 Mkr.

 

Trots det svaga resultatet är Besqab duktiga på bostadsproduktion i region Stockholm. Ett bevis på det var att antalet osålda bostäder i avslutad produktion under perioden var endast 1 lägenhet (0).

 

Vd Anette Frumerie tror på möjligheter för en ökad försäljning och fler produktionsstarter, då hon i rapporten säger:

– På en successivt starkare bostadsmarknad uppgick antalet sålda bostäder under halvårsperioden till 392, att jämföra med 75 bostäder under samma period ifjol. Exklusive hyresbostäderna uppgick försäljningen till 139 bostäder (75). Vi har noterat en ökning av bindande förhandsavtal i tidiga skeden. Omkring en fjärdedel av de bostäder som sålts hittills i år avser bostäder i nyligen sälj- och produktionsstartade projekt, vilket visar att med rätt produkt i rätt läge till rätt pris går det att sälja nyproduktion i tidiga skeden.

 

På en svag börs sjönk aktien under rapportdagen med drygt 6 procent till 117,50 kr. SF