20 september 2019
fredag, 12 juli 2019 13:52

Pandox: Lönsam diversifiering

Skrivet av 

 

Anders Nissen, vd för Pandox.


Pandox redovisar för andra kvartalet intäkter som medförde en tillväxt i totalt driftnetto om 10 procent och en tillväxt i substansvärde, mätt i årstakt, om 16 procent. Drivkrafterna bakom tillväxten var återigen kompletterande förvärv, en god utveckling i Bryssel och positiva valutakurseffekter

 

Intäkterna för fastighetsförvaltning under första halvåret steg till 1.468 Mkr (1.412). Ökningen för jämförbara enheter var 0,8 procent, justerat för valutakurseffekter

 

Driftnettot från fastighetsförvaltning ökade till 1.287 Mkr (1.192), 1.258 Mkr, exklusive effekter av IFRS 16. Ökningen för jämförbara enheter var 0,7 procent justerat för valutakurseffekter. Driftnettot från operatörsverksamhet stärktes till 307 Mkr (233). Ökningen för jämförbara enheter var 16,9 procent justerat för valutakurseffekter.

 

 

Resultatet efter skatt för första halvåret minskade till 1.167 Mkr (1.215), främst beroende på att den orealiserade värdeförändringen på derivat försämrades till –133 Mkr (–24). Den orealiserade värdeförändringen på hotellfastigheterna ökade till 640 Mkr (445).

 

Bolagets totala tillgångar steg under perioden till 59.584 Mkr (54.606), då antalet hotellfastigheter ökade till 144 (143) med totalt 32.281 rum (31.656).

 

De långfristiga skulderna steg till 26.807 Mkr, liksom de kortfristiga skulderna, vilka ökade till 10.364 Mkr (4.470). Det innebar att det egna kapitalet stärktes till 22.413 Mkr (20.347) med en belåningsgrad om 49,0 procent (48,5) och en räntetäckningsgrad som förbättrades till 4,4 gånger (3,3).

 

Pandox har förutsättningar för tillväxt för helåret 2019. I rapporten säger vd Anders Nissen:

– Pandox bedömning är fortsatt att hotellkonjunkturen har potential att växa men att den är i en mognadsfas med avtagande tillväxt. I vissa delmarknader sätter ny hotellkapacitet tryck på RevPAR på kort till medellång sikt. Givet en positiv ekonomisk tillväxt, Pandox väldiversifierade portfölj med en balanserad efterfrågan samt med bidrag från de förvärv som Pandox genomfört 2018 och 2019, finns förutsättningar för tillväxt innevarande år. SF