18 september 2019
onsdag, 12 juni 2019 10:22

Genova köper av Landera för 650 Mkr

Skrivet av 

 

I Genovas förvärv ingår bland annat fastigheten Magneten 19 som omfattar cirka 9.300 kvm och ligger vid Johannesfreds station i Ulvsunda industriområde, Bromma.Genova Property Group AB har ingått avtal med privatägda Landera om att köpa sju fastigheter belägna i Stockholm, Uppsala och Norrtälje för ett underliggande överenskommet fastighetsvärde om 650 Mkr före avdrag för latent skatteskuld om 25 Mkr. Förvärvet ska finansieras genom befintliga medel och nyupptagna bankkreditfaciliteter. Vidare har Genova anlitat Carnegie och Swedbank för att utreda förutsättningarna för en riktad nyemission av preferensaktier. En eventuell nyemission genomförs för att stärka Genovas finansiella beredskap för investeringar i och förvärv av fastigheter.

– Det här är ett strategiskt viktigt förvärv som passar Genova mycket väl vad gäller både geografi och profil. Genom affären tar vi ett rejält tillväxtkliv på huvudmarknaderna Stockholm och Uppsala, och stärker vår ställning inom samhällsfastigheter. Genova ska växa både genom förvärv av förvaltningsfastigheter och nyproduktion, och vi ser hos dessa fastigheter även framtida intressanta möjligheter i bra lägen, säger Michael Moschewitz, vd för Genova Property Group.

I förvärvet ingår fastigheterna Uppsala Boländerna 8:12, Uppsala Årsta 83:1, Stockholm Magneten 19, Stockholm Nynäs 24, Botkyrka Elverket 1, Haninge Stegsholm 3:5 samt Norrtälje Jungfrun 4. Fastigheterna är fullt uthyrda och har en total uthyrningbar yta om cirka 27.000 kvm. Hyresintäkterna uppgår årligen till cirka 42 Mkr och driftnettot till cirka 35 Mkr. Den genomsnittliga återstående hyresavtalstiden är 7,6 år och bland hyresgästerna återfinns Yrkesplugget i Sverige, Entréskolan, Uppsala kommun och Polismyndigheten.

Tillträde kommer ske vid två tillfällen där de sex fastigheterna i Stockholm och Uppsala ska tillträdas under tredje kvartalet i år medan fastigheten i Norrtälje tas över under första kvartalet 2020.

Genova har uppdragit till Newsec att genomföra en extern marknadsvärdebedömning av de förvärvade fastigheterna. Newsecs bedömning av de förvärvade fastigheternas marknadsvärde per maj 2019 uppgår till 728 Mkr.

Förvärvet beräknas – inklusive de nyligen förvärvade fastigheterna Sjöborren 5 och 6 i Sollentuna – öka värdet på Genovas förvaltningsfastigheter till cirka 3,3 Mdr kr (2,5) och bolagets totala tillgångar till 4,2 Mdr (3,4), samtidigt som bolagets belåningsgrad stiger till 68 procent (63)och soliditeten sjunker till 31 procent (35).

 

 

Före ovan nämnda affär äger Genova äger, förvaltar och utvecklar fastigheter, värda cirka 2,8 Mdr kr, i Storstockholm- och Uppsalaregionen. Bolaget, som är noterat på Nasdaq First North Premier sedan december 2015, äger även cirka 5.300 bostadsbyggrätter.