18 september 2019
onsdag, 15 maj 2019 11:19

Minus för SSM Holding, men hopp finns

Skrivet av 

 

 

 

 

Mattias Roos, koncernchef SSM Holding.Analys: Stefan Fröjdendahl

 

För första kvartalet 2019 blev resultatet –19,9 Mkr (28,4) för SSM Holding på grund av att nettoomsättning i egen regi minskade starkt till 15,4 Mkr (225,5). Under kvartalet resultatavräknades endast 1 bostadsrätt (94). Men det finns hopp om SSM, till skillnad från Oscar Properties. Trots en avvaktande marknad i Stockholm sålde SSM 27 bostadsrätter under första kvartalet och vid kvartalets utgång uppgick bolagets säljgrad i pågående produktion till 96,6 procent (96,4). SSM sänker nu priserna på bostäderna i Elverket Nacka och Täby Market med målsättningen att 70,0 procent av bolagets bostadsrätter ska kosta under 2,0 Mkr.

 

Bakslag för bolaget var att 6 förhandsavtal (0) fick annulleras då projektet Bromma Boardwalks detaljplan upphävdes samtidigt som projektet Clustret i Jakobsberg med 200 byggrätter avvecklades efter att Järfälla kommun fattat beslut om en större förändring av pågående planarbete.Sedan finns det en stor osäkerhet om tvisten som finns mellan Brf West Side Solna och ett 50-tal bostadsrättsinnehavare som vill häva sina köp i West Side Solna, vilket kan innebära en större förlust för SSM om bolaget förlorar tvisten.

 

Tillgångarna för SSM stora byggrättsportfölj var vid årsskiftet var 6.213 (6.775) byggrätter, varav 916 (1.324) byggrätter var i produktion.  Klokt är att av de 5.297 byggrätter som är under utveckling planeras 39,4 procent att bli hyresbostäder. Klokt är även att det nya sparprogrammet som har initierats i syfte att reducera centrala kostnader med 50,0 procent under 2019, motsvarande 25 Mkr. I framtiden ska hela 50 procent av bolagets produktion vara hyresrätter.

 

SSM har en tilltalande balans. Koncernens räntebärande skulder minskade vid periodens slut till 493,5 Mkr (730,3) varav obligationslånet utgjorde 397,1 Mkr (394,3). Lånen från kreditinstitut har amorterats successivt med att inbetalda insatser för sålda bostäder har erlagts. Det innebar likvida medel var hyggliga till 220,7 Mkr (263,8) vid periodens slut och att soliditeten ökade till 55,3 procent (47,6), dock med en räntetäckningsgrad som minskade till –1,0 gånger (3,8). Bolagets obligationslån om 397,1 Mkr (394,3) förfaller i maj 2020, varför SSM utvärderar olika alternativ avseende lånets refinansiering, vilket jag bedömer att bolaget inte får problem med. Under perioden minskade koncernens totala tillgångar till 1,64 Mkr kr (1,35). Bolaget redovisar för perioden ett stabilt eget kapital om 746,7 Mkr (779,8).

 

Det är fortsatt osäkert för storprojektet Tellus Tower. I januari 2019 fattade Stockholms stadsbyggnadsnämnd beslut om fortsatt planarbete för Tellus Towers. Ordinarie samråd är planerat till Q3/Q4 2019. Bolagets process för att välja hotelloperatör och internationell byggherre är i sitt slutskede. Tryggt vore att projektet inte blir allt för stort på mark som ägs av Stena Fastigheter. Viktigt är att SSM kan fortsätta sitt JV-samarbete med den globala förvaltaren Partners Group för att säkra finansieringen av projekten Tellus Towers, Järla Station och Metronomen.

 

 

Under dagen sjönk kursen med 3 procent, dock till en nära nog obefintlig omsättning. Många tror på aktien och få vill sälja.