18 september 2019
fredag, 10 maj 2019 15:52

Heimstaden ökade vinsten till 1,2 Mdr

Skrivet av 

 

Patrik Hall, vd för Heimstaden.

 


Heimstaden ökade vinsten efter skatt för första kvartalet 2019 till 1.203 Mkr (884), motsvarande 101 kr (71) per stamaktie, där värdeökningar i fastigheter ingick med 1.761 Mkr (817) och värdeförändringar i finansiella derivatinstrument påverkade resultatet med –313 Mkr (20). Hyresintäkterna ökade till 1.023 Mkr (706), driftnettot steg till 521 Mkr (317) och förvaltningsresultatet minskade till 173 Mkr (185).

 

Förvaltningsresultatet påverkades av ökade finansiella kostnader om –242 Mkr (-145), beroende på en högre skuld i den växande fastighetsportföljen, samt av övriga finansiella kostnader om –84 Mkr (0), vilka avsåg valutakursdifferenser för lån upptagna i moderbolaget.

 

Under perioden genomförde Heimstaden fastighetsförvärv för 3,7 Mdr kr (0,8), vilket tillsammans med värdeförändringarna bidrog till att portföljens totala värde steg till 83,3 Mdr kr (76,2 vid årsskiftet).

 

De räntebärande skulderna ökade till 51.310 Mkr (45.687) och finansierades till en genomsnittlig ränta på balansdagen om 2,0 procent (1,8). Det egna kapitalet ökade till 36.030 Mkr (33.936) och soliditeten minskade till 39 procent (41).

 

Efter periodens slut har Heimstaden tillträtt 536 bostadsfastigheter med 9.544 lägenheter i Nederländerna för 1,4 miljarder euro (15,1 Mdr kr). LE