18 september 2019
torsdag, 09 maj 2019 17:57

Kassan är snart slut för Oscar Properties

Skrivet av 

 

De stora förlusterna fortsätter för Oscar Engelbert och Oscar Properties.


Oscar Properties fortsätter sin kräftgång. För årets första kvartal blev förlusten –77,3 Mkr (–84,9 Mkr). Oroande är att beloppet för likvida medel har sjunkit från 404,6 Mkr till 56,3 Mkr.

 

Antalet bostäder i pågående produktion har minskat dramatiskt till 195 (1.114) och antalet sålda bostäder var låga 20 (12).

 

De viktigaste händelserna under första kvartalet var att Ola Nilsson utsågs till interim CFO för Oscar Properties och medlem i koncernledningen efter Navid Rostam slutade på egen begäran.

 

Vidare har Oscar Properties presenterat en plan för att skapa en långsiktigt hållbar kapitalstruktur, bland annat med förslag till obligationsinnehavare att förlänga bolagets utestående obligationslån med ursprungsförfall i september 2019 till september 2021.

 

Bolaget ser även över möjligheterna för en framtida utbytesprocess varigenom innehavare av preferensaktier ges möjlighet att växla till stamaktieslag i bolaget. Inställda utdelningar till preferensaktier förväntas resultera i en årlig positiv likviditetseffekt om cirka 49 Mkr.

 

Flera åtgärder vidtogs i syfte att ytterligare anpassa projektportföljen till rådande marknadsläge. Oscar Properties beslutade att återlämna markanvisningen för projektet Cubrick i Sundbyberg, samt att inte fullfölja förvärvet av en av de byggrätter som ingick i området Nacka Strand, No7. Bolaget beslutade även att återlämna markanvisningen för projektet Umbra på Värmdö.

 

Men frågan är om detta räcker. Bolaget har större kostnader än intäkter. För helåret 2018 var de totala kostnaderna – 2.041 Mkr medan intäkterna endast var 1.732 Mkr. Det att kostnaderna överstiger intäkterna fortsatte även under Q1 2019 då kostnaderna var –436 Mkr medan intäkterna endast var 422 Mkr.

 

Förlusterna tär varje kvartal på Oscar Properties egna kapital som under perioden minskade till 944 Mkr (1.467). Mycket lite talar i skrivande stund för att Oscar kan vända förlusterna till vinst. SF