28 maj 2020
torsdag, 25 april 2019 16:37

Fastpartner ökade vinsten till 579 Mkr

Skrivet av 

 

Den 1 februari tillträdde Fastpartner fastigheten Brahelund 2 i Solna omfattande 41.000 kvm till en köpeskilling om nära 2 Mdr kr.Fastpartner redovisade en höjd kvartalsvinst efter skatt till 579 Mkr (343), motsvarande 3,15 kr (1,85) per stamaktie. I resultatet ingick orealiserade värdeökningar på fastigheter med 577 Mkr (267).

 

Hyresintäkterna steg med 9,2 procent till 396 Mkr (363), medan driftnettot ökade med 10,2 procent till 252 Mkr (228), vilket gav en överskottsgrad om 63,6 procent (63,0). Förvaltningsresultatet ökade med 2,3 procent till 176 Mkr (172), per stamaktie 0,97 (0,95) kr, där det under fjolårets siffra ingick resultatandelar om 8,5 Mkr för uppförande av bostäder i Täby. Detta projekt är nu slutfört och samtliga lägenheter är sålda. Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 840 Mkr (745).

 

Den 1 februari tillträdde Fastpartner fastigheten Brahelund 2 i Solna omfattande 41.000 kvm till en köpeskilling om nära 2 Mdr kr, vilket tillsammans med investeringar i befintligt bestånd om 255 Mkr bidrog till att fastigheternas marknadsvärde ökade till 25,1  Mdr kr (22,3).

 

Räntebärande nettoskulder ökade till 13.188 Mk (11.064), motsvarande 52,5 procent (49,5) av fastigheternas marknadsvärde. Medelräntan var oförändrat 2,0 procent.

 

Det egna kapitalet ökade till 9.693 Mkr (9.114) och soliditeten i koncernen minskade till 36,0 procent (38,7), justerad enligt EPRA NAV 42,8 procent (45,9). Likvida medel inklusive ej utnyttjad checkkredit uppgick vid periodens slut till 674,5 (836,1) MSEK.

 

Det är Fastpartners mål att i slutet av år 2020 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 950 Mkr. Som Fastpartner tidigare informerat kommer bolaget inte att ge avkall på sina principer om en tillfredsställande avkastning på eget kapital. LE