31 maj 2020
torsdag, 14 februari 2019 16:40

Ett allt starkare HEBA

Skrivet av 

 

Patrik Emanuelsson, vd för HEBA Fastighets AB.

 HEBA blir allt lönsammare på en stark marknad i Stockholm. Bolaget har ökat nyproduktionen under de senaste åren. Vid årsskiftet ökade antalet lägenheter till 3.481 (3.320). Det betydde att hyresintäkterna steg till 380,5 Mkr (334,8) och att förvaltningsresultat stärktes med 22,4 procent till 168,4 Mkr (137,5). Efter värdeförändringar för fastigheterna med 557,2 Mkr (319,3) och värdeförändringar för räntederivat om 44,8 Mkr, ökade resultatet före skatt till 724,4 Mkr (471,1) och efter skatt till 653,6 Mkr (367,9). Det starkare resultatet innebär att styrelsen föreslår att utdelningen höjs till 2,20 kr/aktie (1,80).

 

 

I balansen steg värdet på bolagets fastigheter vid årsskiftet till 9.655,5 (8.771,0) Mkr, motsvarande 37.888 kr/kvm (34.844). Det är en värdeökning med 884,5 Mkr under året. Värdena på bostadsfastigheter i Stockholmsområdet fortsätter att stiga, vilket medförde att substansvärdet på HEBA:s aktie ökade från 133 kr i december 2017 till 148 kr i december 2018.

 

Bolagets långfristiga räntebärande skulder minskade till 2.101,0 (2.472,5) samtidigt som de kortfristiga räntebärande skulderna steg till 1.437,4 (755,0). Skulderna finansierades till en sänkt genomsnittlig ränta om 1,4 procent (1,8). Det egna kapitalet steg 4.872,5 Mkr (4.293,2), vilket medförde att soliditeten stärktes till 50,1 procent (48,8) med en räntetäckningsgrad som ökade till 4,1 gånger (3,7).

 

HEBA har under året upprättat ett certifikatprogram med en beloppsram om 2.000 Mkr. Per årsskiftet hade HEBA utestående certifikat om 400 Mkr.

 

 

I en kommentar kan sägas att HEBA fortsätter att öka lönsamheten på den starka marknaden i Stockholm med starka finanser, en pågående växande projektportfölj och en marknad som söker fler tagare av nyproducerade hyresbostäder och samhällsfastigheter. Bolaget har ett fortsatt stort ROT-program om cirka 1.400 bostäder, där cirka 100 lägenheter rotas med ett resultat om hyresökningar mellan 40 till 55 procent.

 

I årets resultat var värdeökningen totalt 6,4 procent (4,2). Att HEBA även under 2019 förmodligen kommer att öka värdet på förvaltningsfastigheterna beror främst på en fortsatt stark efterfrågan och ett lågt utbud på äldre bostadsfastigheter i Stockholms närförorter. HEBA investeringar ger nu effekt år efter år genom ökade hyresintäkter och förbättrad lönsamhet i takt med att nyproduktionen färdigställs.

 

Under 2018 skedde inflyttning i 155 nya ungdomsbostäder i Tullinge medan cirka 100 lägenheter renoverats i Västertorp och Årsta. HEBA har för närvarande 142 lägenheter i Täby Park samt 52 lägenheter i Sollentuna under produktion, vilka kommer att färdigställas under hösten 2020. Därutöver nyproduceras 85 ungdomsbostäder i Hökarängen, vilka färdigställs under sommaren 2020.

 

Den allt större nyproduktionen tillsammans med bolagets långsiktiga ägande, låga riskprofil och starka finanser, talar för att HEBA kommer att fortsatt höja utdelningen i takt med att aktiens substansvärde ökar. SF