24 april 2019
onsdag, 13 februari 2019 18:41

Positiv utveckling för Willhem

Skrivet av 

 

Mikael Granath, vd för Willhem.

 Willhem kan se tillbaka på ytterligare ett år där intäkterna ökade med 6,0 procent till 2.152 Mkr (2.031) och driftnettot steg med 6,8 procent till 1.272 Mkr (1 191). I jämförbart fastighetsbestånd var ökningen 3,6 procent. Vinsten efter skatt ökade till 2.292 Mkr (2.143) och i resultatet ingick orealiserade värdeförändringar på fastigheter med 2.015 Mkr (1.894) och på finansiella instrument med  – 94 Mkr (16). Inför årsstämman föreslår styrelsen en utdelning om 0,52 kr (0,50) per aktie, vilket motsvarar 400,6 Mkr.

 

– Portföljen stärktes genom förvärv av 154 lägenheter i Helsingborg, 265 lägenheter i Malmö och totalt 242 lägenheter som ska uppföras i Stockholmsområdet. Vår egen nyproduktion har utvecklats och visar på ett mycket gott resultat med fem färdigställda projekt under året. I september emitterade vi vår första gröna obligation om totalt 800 Mkr som ett led i vårt finansiella hållbarhetsarbete, säger vd Mikael Granath.

 

Totalt uppgick investeringarna till 1.734 Mkr (6.977), varav 550 Mkr (5.625) var i nyförvärv, 834 Mkr (779), var i befintligt bestånd och 410 Mkr (573) var i nyproduktion, medan försäljningar genomfördes för 941 Mkr (537). Detta bidrog till att marknadsvärdet på portföljen vid årets slut bedömdes till 36,3 Mdr kr (33,4).

 

Räntebärande skulder ökade till 21.960 Mkr (20.919), motsvarande en belåningsgrad på 56,6 procent (59,0), och den viktade genomsnittliga räntesatsen sjönk till 1,5 procent (1,9). Det egna kapitalet steg till 13.128 Mkr (11.221) och soliditeten stärktes till 34,7 procent (32,3).

 

I december förnyades Willhems starka rating,  A- Stable Outlook. LE