23 februari 2019
fredag, 16 november 2018 20:52

Stendörren gjorde en storvinst om 339 Mkr

Skrivet av 
alt
Fredrik Brodin, vd för Stendörren.

 

Stendörrens resultat för årets tre första kvartal efter skatt ökade med 41 procent till 339 Mkr (240), motsvarande 12,2 kr per aktie (8,7). I resultatet ingick värdeförändring av förvaltningsfastigheter med 233 Mkr (182). Hyresintäkter och driftnetto ökade med 15 procent till 388 Mkr (377) respektive 265 (231), medan förvaltningsresultatet förbättrades med 16 procent till 142 Mkr (122).

 

Under tredje kvartalet har Stendörren, i tre olika transaktioner, förvärvat åtta fastigheter till ett samlat fastighetsvärde om cirka 990 Mkr. Fastigheterna omfattar totalt cirka 64.000 kvm lokalyta med en genomsnittlig uthyrningsgrad överstigande 91 procent. Fastigheterna ligger i Bromma, Spånga, Upplands-Väsby och i Enköping.

 

Stendörren har varit transaktions-intensiva den senaste tiden. Efter det tredje kvartalet har bolaget i en tilläggsemission till befintlig obligationsram emitterades icke säkerställda obligationer om 300 Mkr i början av oktober.

 

Under oktober tecknades ett förvärvsavtal med Castellum om förvärv av åtta fastigheter i Västerås till ett värde om 345 Mkr. Fastigheterna omfattar totalt cirka 41.500 kvm lokalyta med en genomsnittlig uthyrningsgrad om cirka 90 procent.

 

Avtal har träffats om förvärv av en fastighet i Åkerby industriområde i Täby omfattande nästan 10.000 kvm till ett överenskommet fastighetsvärde om 103 Mkr.

 

Ett avtal tecknades även om försäljning av en fastighet i Järfälla till Corem Fastigheter till ett överenskommet värde uppgående till 325 Mkr.

 

I balansen steg värdet på de 680 (590) förvaltningsfastigheterna till 8.027 Mkr (6.039). Det egna kapitalt ökade ill 2.699 Mkr (2.424).

 

Under perioden ökade den räntebärande långfristiga skulderna till 4.367 Mkr (2.441), medan de kortfristiga räntebärande skulderna minskade till 545 Mkr (1.063).

 

Skulderna finansierades till en sänkt genomsnittliga ränta om 2,1 proent (2,5). Det innebar att soliditeten minskade till 33 procent (36) med en räntetäckningsgrad som steg till 2,6 gånger (2,5).

 

I rapporten betonar vd Fredrik Brodin bolagets värdeskapande projektutveckling:
– Vi fortsätter att stärka vår projektorganisation som nu utgör en viktig del i vår affärsutveckling där till exempel planprocess och uthyrningsprocess i tidiga skeden är centrala funktioner. I genomförandefasen är projektkompetensen helt central för kostnadskontroll och leveranssäkerhet. Vårt projektinnehav uppgår till 15 procent av balansräkningen och genererar hög avkastning på eget kapital och utgör därmed en betydande del av vår tillväxt. Projektinnehavet utgör till största delen mark för nya logistikfastigheter i Stockholmsområdet, ett område där vi ser hög efterfrågan. Denna ökade efterfrågan på logistiklokaler är naturligtvis hänförlig till regionens befolkningsökning och ekonomiska tillväxt samt den snabbt växande e-handeln. Högre krav på lokalernas funktionalitet avseende arbetsmiljö och automatisering bidrar också starkt till ökad efterfrågan.

 

På börsen steg aktien med 4,40 procent till 96 kr. SF