23 februari 2019
fredag, 16 november 2018 20:47

Amasten ska bygga 500 bostäder under år 2019

Skrivet av 
alt
Jan-Erik Höjvall, vd för Amasten.

 

Amastens arbete i fastighetsförvaltningen börjar ge resultat. Bolagets förvaltningsresultat steg för årets tre första kvartal till 25 Mkr (15). Det innebar att resultatet för årets första nio månader ökade till 113 Mkr (58), varav värdeökningarna i fastighetsbeståndet utgjorde 110 Mkr (65).

 

Värdeuppgången berodde främst på att det genomsnittliga direktavkastningskravet sänktes med 0,21 procentenheter till 5,65 procent. Det lägre direktavkastningskravet i sin tur var en följd av att omförhandling och förlängning av lokalhyresavtal medfört en lägre risk i kassaflödet.

 

Hyresintäkterna för perioden januari till september minskade till 202 Mkr (205). Men för jämförbara fastigheter ökade intäkterna  med 1,8 procent, eller 2,8 Mkr. Den ekonomiska  vakansgraden är oförändrad sedan årsskiftet och uppgick vid utgången av perioden till 7,3 procent (7,3).

 

I rapporten säger vd Jan-Erik Höjvall:

– Vi har under perioden haft pågående renoveringar av 96 lägenheter. För de lägenheter som färdigställts har vi höjt hyran med drygt 50 procent. Vidare har vi hyrt ut lokaler för  ett sammanlagt hyresvärde om 35 Mkr. Periodens investeringar uppgick till 71 Mkr. Vakansgraden var 7,3 procent och är kvar på samma nivå som vid början av året.  Allt fler lägenheter tomställs inför renovering och vi kommer att överträffa målet om renovering av 100 lägenheter för 2018. Vakansgraden förväntas vara i balans i början av 2019.

 

Amasten satsar nu på att bygga bostäder med sitt bolag Riki Bostads AB som köptes den 1 september 2018 och ansvarar för koncernens nyproduktion av svenskdesignade och -projekterade bostäder. Bolaget uppför nu 125 lägenheter i Timrå och i Umeå. Amasten har nu som mål att bygga 500 lägenheter under nästa år. Lägenheterna byggs i fabrik och monteras sedan på en betongplatta med en takt om 15 lägenheter per dag. Tak, fasad och installationer monteras därefter under tre månader.

 

Den totala byggtiden blir tio månader från bygglov till inflyttning. Hyresrätterna håller hög kvalité och den industriella produktionsmetoden möjliggör konkurrenskraftiga hyror. Det första huset med 44 lägenheter i Umeå har rönt stort intresse bland kommuner och andra fastighetsägare.

 

Amastens fastighetsbeståndet omfattade vid utgången av perioden 177 fastigheter med en uthyrningsbar area om 0,29 miljoner kvm (0,33)  och 2.596 hyreslägenheter (3.244). Verkligt värde uppgick till 3.002 Mkr (3.063) Det lägre fastighetsvärdet var en följd av fastighetsförsäljningar om 241 Mkr under perioden.

 

I balansen ökade det egna kapitalet under perioden med 117 Mkr till 1.025 Mkr vid utgången av september. Soliditeten steg till 31 procent (28).

 

Koncernens räntebärande skulder minskade genom amorteringar i samband med fastighetsförsäljningarna med 221 Mkr och uppgick vid utgången av perioden till 1.993 Mkr (2.214).

 

Belåningsgraden, mätt som räntebärande skulder med avdrag för likvida medel i relation till verkligt värde för förvaltningsfastigheter, har sänkts sedan årsskiftet och uppgick till 63 procent (66).

 

Den genomsnittliga räntenivån var oförändrat 2,8 procent  med genomsnittlig kapitalbindningstid som sedan årsskiftet har ökat från 2,4 år till 4,4 år till en räntetäckningsgrad som för perioden sedan årsskiftet steg till 1,54 gånger (1,31). Amasten har initierat en utvärdering och analys av koncernens långsiktiga finansiering- och räntesäkringsbehov.

 

Jan-Erik Höjvall säger som slutord i rapporten:
– Vi har vänt skutan Amasten mot en mycket spännande framtid.

 

På börsen steg Amastens aktie med 2,51 procent till 4,09 kr som senast betalt. SF