26 mars 2019
måndag, 19 mars 2018 15:14

Nytt transaktionsrekord för finska fastigheter

Skrivet av 
alt
Hanna Kaleva-Pieni är vd för det finska analysföretaget KTI.

 

Enligt analysföretaget KTI, fortsatte Finlands fastighetsmarknad att locka  utländska investerare. År 2017 var de utländska investerarnas efterfrågan främst inriktade på kontor och detaljhandel. De positiva utsikterna för den finska ekonomin återspeglades på hyresmarknaderna 2017, både för den kommersiella marknaden och för bostäder. Den totala storleken på fastighetsinvesteringsmarknaden ökade med 9 procent år 2017, med en total storlek investerat kapital som steg till 63,7 miljarder euro.

 

Tillväxten var främst ett resultat av nyutvecklade fastigheter i investerarnas portföljer, men år 2017 bidrog även värdeutvecklingen i de flesta fastighetssektorerna till tillväxten. År 2017 blev utländska investerare den största investerargruppen på marknaden med en andel om 29 procent av den totala marknadsstorleken. De inhemska institutionerna har traditionellt varit den dominerande investerargruppen på marknaden, men trots tillväxten av deras investeringsportföljer år 2017 minskade de finska institutionernas andel av den totala marknaden till 25 procent. Inhemska icke-noterade investeringsbolag och fastighetsfonder fortsatte att öka sina portföljer aktivt 2017 och deras marknadsandel uppgick till 22 respektive 18 procent.

 

De totala investeringarna i börsnoterade fastighetsbolag minskade markant 2017, på grund av avnoteringen av Finlands största börsnoterade fastighetsbolag Sponda, som förvärvades av Blackstone Polar Bidco.

 

Transaktionsvolymen ökade till 10,2 miljarder euro år 2017
Transaktionsvolymen nådde ett nytt rekord år 2017, en ökning med 38 procent jämfört med det tidigare rekordet som uppnåddes år 2016. Den totala transaktionsvolymen steg på grund av flera stora portföljtransaktioner. Värdet av Spondas finska portfölj uppgick till cirka 3,7 miljarder euro.

 

En annan stor portföljtransaktion var förvärvet av det europeiska logistikföretaget Logicor av China Investment Corporation med investeringspartners. Mätt i andel av total yta finns cirka 8 procent av Logicors portfölj i Finland.

 

Med hänsyn tagen till några andra stora förvärv ökade andelen utländska investerare till 70 procent av samtliga transaktioner år 2017. På transaktionsmarknaden var kontors- och detaljhandelsfastigheter de mest attraktiva fastighetssektorerna med andelar om 40 respektive 26 procent.

 

Helsingfors CBD-kontor överträffade alla andra delmarknader
Den genomsnittliga totala direktavkastningen på den finländska fastighetsinvesteringsmarknaden uppgick till 6,6 procent för år 2017. Det fanns betydande skillnader i resultat i avkastning bland fastighetskategorierna. Hotell och bostadsfastigheter överträffade den genomsnittliga totalavkastningen medan den negativa kapitalutvecklingen i detaljhandel och industrisektorer pressade direktavkastningarna.

 

Avkastningen i Helsingfors storstadsområde fortsatte att överträffa alla andra marknader. Den högsta totalavkastningen levererades av kontor i Helsingfors CBD, där värdetillväxten översteg 9 procent, på grund av en positiv hyresutveckling.

 

Generellt var utsikterna för hyresmarknaderna goda på grund av en starkare finsk ekonomi. Finlands BNP ökade med 3,2 procent år 2017. Tillväxten var i stort sett baserad på export, investeringar och privat konsumtion, vilket sammantaget visar på en stark utveckling. De positiva utsikterna för ekonomin återspeglades i hyresmarknaderna. Enligt KTI:s hyresindex ökade kontorshyrorna i Helsingfors CBD med 201 procent under år 2017. Den höga vakansgraden av kontor begränsade dock hyrestillväxten på de centrala marknaderna. Även bostadshyrorna fortsatte att öka i alla större städer trots den snabba ökningen av antalet hyresbostäder.

 

Ett starkt investeringsbehov och en hälsosam efterfrågan på lokaler befrämjade en ny fastighetsutveckling i Finland. I slutet av 2017 fanns det cirka 128.000 kvm nya projekt för kontorsfastigheter och 277.000 kvm projekt inom detaljhandeln under uppförande i huvudstadsregionen Helsingfors.