25 mars 2019
fredag, 16 mars 2018 19:00

Markanvisningstävlingar i Stockholm på lägsta hyra

Skrivet av 
alt
Borgarrådet Joakim Larsson (M) har väckt en motion om markanvisningstävlingar i Stockholm på lägsta hyra.

 

På kommunfullmäktiges möte på måndag den 19 mars 2018 behandlas en motion av Joakim Larsson (M) där han framför att det behöver byggas mycket mer över hela Stockholm till följd av stadens ökade befolkningsprognos samt på grund av tidigare bostadsunderskott. Han menar att en fortsatt hög byggnadstakt är helt nödvändig för att människor ska kunna bosätta sig i Stockholm och för en bättre tillväxt som ger välfärd till alla. Joakim Larsson påpekar vidare att det samtidigt är viktigt att vi planerar staden så att alla som vill också får råd att bo här. Motionären menar att genom att exploatera mark som inte är förenad med höga grundkostnader blir den totala kostnaden per ny bostad lägre och därmed kan också kostnaden för den som ska köpa eller hyra bostaden bli lägre.

 

Joakim Larsson föreslår utifrån sitt resonemang att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt exploateringsnämnden att initiera tre markanvisningstävlingar med omkring 200 lägenheter, i kollektivtrafiknära lägen, per tävling där utgångspunkten är att den som kan bygga med den lägsta hyran får markanvisningen. För att säkerställa en sund konkurrens och öka möjligheten till lägre hyror ska tävlingarna vara öppna för såväl stadens egna bostadsbolag som privata aktörer.

 

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, exploateringsnämnden, Stockholms Stadshus AB, Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen Stockholm. Stockholms Stadshus AB har i sin tur remitterat ärendet vidare till AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder och Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen Stockholm har ej inkommit med svar.

 

Stadsledningskontoret anser att det är positivt att staden söker genomföra tävlingar som kan styra mot lägre produktionskostnader och skäliga hyror. Exploateringsnämnden tycker att det är positivt att genomföra tävlingar för att pressa produktionskostnader och åstadkomma rimliga hyror. Stockholms Stadshus AB ställer sig positiv till vad motionären önskar åstadkomma genom förslaget att utlysa markanvisningstävlingar där den som kan erbjuda lägst hyra i den planerade bebyggelsen får markanvisningen.

 

Finansborgarrådet Karin Wanngård (S) skriver i sitt anförande att hon delar motionärens uppfattning om att det är viktigt att planera staden så att alla som vill har råd att bo här och att det behöver finnas hyresrätter som fler har råd att efterfråga. Däremot, finner Wanngård, att det är en anmärkningsvärd förändring av moderaternas politik. Under sina åtta år vid makten bedrev de en politik som gick i rakt motsatt riktning mot den ståndpunkt de nu påstår sig stå bakom. De sålde under perioden ut en tredjedel av de allmännyttiga lägenheterna i Stockholm. Förutom att antalet hyresrätter minskade i Stockholm under perioden var en stor del av de ombildade lägenheterna i ett äldre bestånd och hade därför relativt sett låga hyror. Utöver det byggdes det under moderaternas tid vid makten mycket få nya hyresrätter. Mot bakgrund av detta framstår deras hållning i denna fråga som minst sagt märklig. I Stockholms stads budget för år 2017 gav kommunfullmäktige exploateringsnämnden i uppdrag att utveckla och pröva metoder för att genom markanvisningar pressa hyreskostnaderna vid nyproduktion av hyresrätter.

 

Det har inte varit helt lätt för Stadsledningskontoret som under de senaste åren har genomfört att antal tävlingar eller projekt där låga hyror har varit ett kriterium.

 

1. År 2005 genomfördes en tävling i Henriksdalshamnen där tre hyresrättsbyggare, Botrygg, Byggvesta och Wallenstam erbjöd sig att bygga med cirka 10 procent lägre hyra än bruksvärdeshyran.

2. År 2006 genomfördes en tävling i Kärrtorp där låg boendekostnad var av stor betydelse, men där även situationsplan, planlösningar och fasadillustrationer granskades utifrån ett gestaltningsprogram. Peab vann denna tävling som sammantaget bästa förslag med näst lägst hyra och näst bäst utformning. En problematik som uppstod var att regeringen slopade investerings- och räntebidrag efter tävlingen. Den utlovade hyran höjdes därför inför tecknande om överenskommelse om exploatering.

3. År 2006 genomfördes en tävling på Årstalänken som vanns av Lelånghus. Projektet genomfördes aldrig, då projektet Årstafältet ändrade förutsättningarna för platsen. Däremot genomförde bolaget ett projekt i Rågsved man fått markanvisning för 2005. Vid genomförandet visade det sig att bolaget brast gravt i efterlevnaden av såväl avtal med exploateringskontoret som bygglov. Stadsledningskontoret bedömer att projektet genomfördes på en kvalitetsnivå som är för låg.

4. År 2015 genomfördes en tävling för billiga och yteffektiva bostäder i Midsommarkransen öppen för hela marknaden. Kriterierna var utöver låg hyra nytänkande för yteffektivitet, anpassning till omgivning samt arkitektur och gestaltning. Tävlingen vanns av Familjebostäder AB och planarbete pågår. Hyresnivån i det vinnande bidraget låg på 1.659 kr/kvm BOA. Enligt tillgänglig statistik från bostadsförmedlingen i närliggande stadsdelar Liljeholmen och Västberga ligger den genomsnittliga hyresnivån 2015 på drygt 2.000 kr kvm. Av 15 tävlande låg fem på eller över den genomsnittliga hyresnivån i närliggande område.

5. I staden pågår för närvarande ett innovationsprojekt tillsammans med de tre kommunala bostadsbolagen för att skapa typhus med låga byggkostnader, de så kallade Stockholmshusen, vilket också förväntas påverka hyresnivåerna. Planläggning för de första etapperna pågår.

 

Karin Wanngård skriver i ärendet att hon föreslår att Motion (2016:4) av Joakim Larsson (M) om markanvisningstävlingar på lägsta hyran bifalls. Mot detta reserverar sig Joakim Larsson då han anser att det inte finns någon anledning att vänta in en utvärdering av första etappen Stockholmshus.