25 mars 2019
fredag, 09 mars 2018 14:35

53 vill hoppa av SSM:s West Side Solna

Skrivet av 
alt
SSM:s och Alectas projekt West Side Solna har försenats ett år på grund av en överklagan av detaljplanen. Vid årsskiftet var 249 av projektets 253 lägenheter sålda, men nu vill 53 köpare häva ingångna förhandsavtal.

 

I SSM:s projekt för bostadsrättsföreningen West Side Solna, ägt av SSM och Alecta, har SSM mottagit hävningar avseende förhandsavtal från 53 bostadsköpare. Det är SSM:s och föreningens uppfattning att avtalen är giltiga och att hävningarna är ogrundade. Resultateffekten bedöms vara marginell för SSM-koncernen.

 

I syfte att tillgodose en korrekt informationsgivning beträffande bostadsprojektet West Side Solna, som består av 252 bostadsrätter, meddelar SSM:

”Bostadsrättsföreningen har erhållit hävningar av förhandsavtal från en advokatfirma som representerar 53 förhandstecknare i projektet. Som skäl för hävning har bland annat angivits att föreningen skulle ha begått avtalsbrott genom att flytta fram den preliminära tiden för tillträde. Gruppen av förhandstecknare har även aviserat att man avser att väcka talan vid domstol i saken. SSM och föreningen har analyserat de aktuella avtalen tillsammans med externa jurister och gör bedömningen att avtalen är giltiga och ska fullföljas. Denna ståndpunkt utgår från den grundläggande rättsprincipen att ingångna avtal ska hållas och att det inte finns vägande skäl för att avtalen skulle var ogiltiga eller angripbara genom hävning. SSM gör bedömningen att resultateffekten är marginell för koncernen.”

 

West Side Solna omfattar 11.800 kvm med totalt 252 lägenheter, varav 249 var sålda vid årsskiftet, efter en säljstart under hösten 2015. Ursprungligt tillträde var under kvartal 1 och 2 i år, men tillträdet är framflyttat till kvartal 3 år 2019 och till kvartal 1 år 2020 på grund av att detaljplanen överklagades. SSM och Alecta köpte fastigheten Slingan 1 år 2013, som sedan blev West Side Solna.

 

I Svenska Dagbladet har SSM och kontrakterad mäklare kritiserats för att köpeavtalen har varit otydliga. En av köparna påstår, att den mäklare som förmedlade en blivande bostadsrätt till henne inte förklarade att förhandsavtalet skulle bli bindande. Mäklaren lovade att köparen kunde dra sig ur köpet om den inte fick banklån, och att köparen då bara skulle förlora en liten del av förskottsbetalningen. Men när köparen gick igenom avtalet i efterhand så var det inte så.

 

I en kommentar kan sägas att på grund av en sämre marknad med sjunkande priser för nyproduktion i Stockholm, ökar antalet köpare som vill gå ur sitt förhandsavtal. SF