18 mars 2019
onsdag, 21 februari 2018 14:02

Humlegården ökade vinsten starkt till 2,2 Mdr kr

Skrivet av 
alt
Anneli Jansson är vd för ett starkare Humlegården Fastigheter.

 

Humlegården Fastigheter har gjort ett av sina bästa resultat någonsin för helåret 2017, då vinsten före skatt steg till 2.198 Mkr (1.783). I resultatet ingick orealiserade värdeförändringar på fastigheter med 1.626 Mkr (1.510) och en positiv värdeförändring på derivat med 77 Mkr (–108). Totalt omfattade Humlegårdens bestånd vid årsskiftet 53 fastigheter om 0,46 miljoner kvm och till ett värde som steg till 22,5 Mdr kr (18,2).

 

Värdeförändringen på fastigheterna var främst hänförlig till högre hyresnivåer, lägre avkastningskrav samt projektvinster i de större pågående projekten.

 

Intäkterna ökade med 8 procent och steg till 1.056 Mkr (982). Ökningen förklaras av högre hyresnivåer i samband med omförhandlingar och nyuthyrningar samt tillskott från förvärvade fastigheter.

 

Under året förvärvade Humlegården fastigheterna Härden 16 och Dykaren 10 av Länsförsäkringar Liv genom en apportemission samtidigt som bolaget stärkte närvaron i Hagalund genom friköp av 13 tomträtter.

 

Finansnettot stärktes till –219 Mkr (–240), efter att den genomsnittliga låneräntan sänkts till 2,0 procent (2,9). Uthyrningsgraden steg till 94,3 procent (92,5).

 

Fastighetskostnaderna minskade till 300 Mkr (317). En minskning som berodde i huvudsak på sänkta underhållskostnader och på lägre driftkostnader.

 

Driftöverskottet ökade starkt till 756 Mkr (665), motsvarande 14 procent., vilket ledde till att förvaltningsresultatet ökade med hela 30 procent och uppgick till 494 Mkr (381).

 

Under 2017 fortsatte Humlegården Fastigheter refinansieringsarbetet för att uppnå en kostnadseffektiv finansiering med fler motparter och kapitalkällor samt längre kapitalbindningstid. Som en del av detta arbete lanserades i maj 2017 ett obligationsprogram (MTN-program) med ett rambelopp om 4.000 Mkr, tillsammans med ett grönt ramverk. I juni emitterade Humlegården sina första företagsobligationer om totalt 1.250 Mkr och ytterligare 400 Mkr i december. Under året har Humlegården refinansierat banklån om cirka 3.250 Mkr.

 

Totalt steg de långfristiga skulderna till 7.815 Mkr (4.998) medan de kortfristiga skulderna minskade till 3.341 Mkr (5.030). Det innebar att soliditeten ökade till hela 50,4 procent (44,8) med ett eget kapital som steg till 6.506 Mkr (5.068).

 

I bokslutskommunikén framhåller vd Anneli Jansson att Humlegården Fastigheter är väl rustade:

– Humlegården går in i 2018 med en stark finansiell position, en organisation med nytt fokus, engagerade ägare och medarbetare och flera spännande projekt som närmar sig fullbordande. Vi står väl rustade för att möta en mer osäker marknadsutveckling.