18 mars 2019
fredag, 16 februari 2018 16:38

Hemfosas förvaltningsresultat ökade till 2,19 Mdr

Skrivet av 
alt
Jens Engwall, vd för Hemfosa Fastigheter.

 

Duktiga Hemfosa fortsatte att växa starkt under år 2017 då hyresintäkterna ökade till 3.314 Mkr (2.642), vilket medförde att förvaltningsresultatet steg till imponerande 2.186 Mkr (1.812). Vinsten efter skatt blev 3.059 Mkr (3.739) Mkr. Det starka resultatet innebär att styrelsen föreslår en utdelning om 4,80 kr per stamaktie med utbetalning kvartalsvis om 1,20 kr samt en utdelning om 10,00 kr per preferensaktie med utbetalning kvartalsvis om 2,50 kr per preferensaktie.

 

I vinsten ingick realiserade värdeförändringar av fastigheterna med 22 Mkr (46). Periodens orealiserade värdeförändring, som i fastighetsportföljen uppgick till 1.629 Mkr (1.548), var främst ett resultat av ändrade avkastningskrav och genomförda projekt. Det vägda direktavkastningskravet uppgick till 6,1 procent (6,2), vilket vid förra värderingstidpunkten den 30 september 2017 uppgick till 6,1 procent. Den vägda kalkylräntan för nuvärdesberäkning av kassaflödet och restvärdet uppgick till 7,3 procent (7,4), respektive 8,2 procent (8,4).

 

Hyresintäkterna steg under året till 3.314 Mkr (2.642), med en ekonomisk uthyrningsgrad som ökade till 92,5 procent (91,1). Driftnettot stärktes till 2.232 Mkr (1.817).

 

I balansen steg förvaltningsfastigheternas värde markant till 41.119 Mkr (34.688), liksom andelar i joint ventures, vilka ökade till 2.096 Mkr (1.676).

 

De långfristiga skulderna steg till 15.139 Mkr (14.639), liksom de kortfristiga skulderna, vilka steg till 8.894 Mkr (5.966).

 

Det innebar att det egna kapitalet stärktes till 17.807 Mkr (15.570), vilket innebar soliditeten minskade knappt till 40,4 procent (41,4), till en räntetäckningsgrad som förbättrades till 4,4 gånger (3,9).

 

Hemfosa äger andelar i tre joint ventures. 1. Hemfosa äger Söderport Holding tillsammans med AB Sagax, 50 procent vardera av samtliga aktier. 2. Hemfosa äger Gardermoen Campus Utvikling AS (GCU) tillsammans med Aspelin Ramm Eiendom AS, ett norskt fastighetsutvecklingsföretag samt 3. Hemfosa äger 26,6 procent av aktierna och rösterna i Offentlig Eiendom Invest AS, ett bolag som äger och förvaltar nio samhällsfastigheter i Norge. Hemfosas resultat i Söderport Holding ökade till 769 Mkr (552), medan det minskade i Gardermoen Campus Utvikling AS till 265 Mkr (415).

 

I en kommentar till bokslutskommunikén säger vd Jens Engwall:

– Efter ännu ett förvärvsaktivt år har vi idag ett fastighetsbestånd värderat till totalt 41 Mdr kr. Samhällsfastigheter, som utgör 64 procent och med ett värde på drygt 26 Mdr kr, har stabila kassaflöden i Sverige, Norge och Finland. Därutöver har vi ett attraktivt bestånd, värderat till cirka 15 Mdr kr, av kommersiella fastigheter i främst tillväxtregioner. Hemfosa fortsätter att växa med en låg finansiell risk – soliditeten uppgick vid året slut till 40,4 procent. Vi tillträdde fastigheter till ett värde om cirka 1,1 Mdr kr under det fjärde kvartalet och förbättrade förvaltningsresultatet exklusive resultatandelar i delägda företag med 56 Mkr jämfört med föregående år. Vi redovisar också en fortsatt stabilt ökande intjäningsförmåga i varje kvartal under året.

 

Han fortsätter:

– Jag ser fram emot nästa steg i utvärderingen av en uppdelning i två nya företag med rötter i Hemfosas gedigna företagskultur och affärsmässighet. Till dess jobbar vi vidare med att utveckla våra samarbeten med hyresgäster och utvärdera tillväxtmöjligheter i en miljö där vi ser bra tillgång till skuld, hyggligt stabila fastighetspriser och efterfrågan på fastighetsutvecklingen. På Hemfosa sitter vi inte still.

 

Hemfosa genomför nu en fördjupad analys av möjligheterna och formerna för en uppdelning av koncernen Hemfosa i två noterade bolag med syfte att skapa större aktieägarvärde. Se särskild artikel. SF