18 mars 2019
fredag, 16 februari 2018 15:22

Catena dubblade vinsten

Skrivet av 
alt
Benny Thögersen, vd för Catena.

 

För helåret dubblade Catena resultatet före skatt till 758,6 Mkr (386,6), en vinst som efter skatt ökade till 634,7 Mkr (338,4). I resultatet ingick realiserade värdeförändringar av fastigheter med 86,3 Mkr (9,8) och orealiserade värdeförändringar av fastigheter med 291,1 Mkr (138,3). Det starka resultatet innebär att styrelsen föreslår en höjd utdelning om 4,50 kr/aktie (3,50).

 

Bolagets hyresintäkter ökade starkt med 13 procent till 892,0 Mkr (786,6), med en uthyrningsgrad som förbättrades till 94,7 procent (93,0). Det medförde att driftsöverskottet steg med 16 procent till 671,2 Mkr (578,1) och att förvaltningsresultatet ökade stort med 39 procent till 440,1 Mkr (316,0).

 

Med dessa starka siffor säger Benny Thögersen i en kommentar till bokslutskommunikén:

– Jag kan glädjande nog konstatera att Catena levererar även under 2017. Vi lyckades under året fortsatt förbättra vår uthyrningsgrad, från 93 procent för 2016 till 94,7 procent för utgången 2017. Högre uthyrningsgrader, tillsammans med bland annat energiförbättrande åtgärder i våra fastigheter, ökade driftsöverskottet. Tillsammans med en förbättradfinansieringsstruktur innebär det att vi kan redovisa ett starkare förvaltningsresultat. Ju längre ned i resultaträkningen vi kommer desto bättre ser det ut. Hyresintäkterna för helåret är upp 13 procent, driftsöverskottet upp 16 procent och förvaltningsresultatet upp 39 procent. Detta är enligt plan och en förutsättning för att vi skall kunna fortsätta växa och utveckla vår portfölj av moderna logistikfastigheter. Under året upptogs Catena i EPRA, vilket har attraherat nya internationella investerare.

 

Han fortsätter:

– Catena finansiella kostnaderna minskade till ­213,2 Mkr under året (­244,3). Catena har gjort en större omläggning och förlängning av 2.266 Mkr av koncernens swapavtal som totalt omfattar en volym om 4.458 Mkr. Befintliga swappar med ett negativt verkligt värde, inklusive upplupna kupongräntor, om 276,6 Mkr har stängts per 23 mars 2017. Omläggningen har gjorts värdeneutral, vilket innebär att kostnaden för stängningen av de gamla swapparna samt upplupna kupongräntor inte påverkat likviditeten under perioden utan kommer i stället ersättas banken som ett tillägg till gällande swapränta under de nya swapparnas löptid. Som en engångseffekt, beroende på ej erlagd upplupen kupongränta för stängda swapavtal, har första kvartalets räntekostnader påverkats positivt med 16,6 Mkr. Motsvarande kostnad återfinns som del av årets orealiserade värde förändring derivat.

 

Värdet på förvaltningsfastigheterna steg till 13.131 Mdr kr (10.786). Under året har Catena förvärvat fastigheter till ett värde om 1.960,6 Mkr och sålt fastigheter för 419,9 Mkr. Utöver detta har löpande investeringar i befintliga fastigheter gjorts med 502,2 Mkr.

 

De långfristiga skulderna till kreditinstitut ökade till 6.251,5 (2.788,0), medan de kortfristiga skulderna minskade till 1.316,7 Mkr (3.669,2).

 

Det innebar att det egna kapitlet ökade till 4.596,5 Mkr (3.899,9), med en soliditet som steg till 32,3 procent (31,6) och en räntetäckningsgrad som stärktes till 3,5 gånger (2,3).

 

På börsen steg aktien med 3,80 procent till 160,0 kr som senast betalt. SF