18 mars 2019
fredag, 16 februari 2018 15:17

Diös höjer utdelningen med 45 procent

Skrivet av 
alt
Knut Rost, vd för Diös.

 

Med ett fastighetsbestånd som i början av året ökade med 5 Mdr genom förvärv av 33 fastigheter i Umeå, Luleå och Sundsvall, fick till följd att Diös ökade förvaltningsresultatet för helåret 2017 med 53 procent till 822 Mkr. Vinsten efter skatt steg till 1.029 Mkr (832), motsvarande 7,78 kr (8,66) per aktie, och i resultatet ingick orealiserade värdeförändringar på fastigheter med 402 Mkr (337) och på derivat till 27 Mkr (91). Hyresintäkterna ökade med 28 procent till 1.700 Mkr (1.323), medan driftöverskottet stärktes till 1.080 Mkr (806) och med en överskottsgrad som förbättrades till 64 procent (61), vilket var bättre än årets målsättning. Inför årsstämman föreslår Diös styrelse en utdelning om 2,90 kr (2,00) per aktie.

 

– Jag är stolt över att vi levererar ett så bra resultat att styrelsen kan föreslå en utdelningsökning om 45 procent. Förslaget är en utdelning om 2,90 kr per aktie (2,00) jämnt fördelat på två tillfällen, med 1,45 kr per tillfälle. Det ger ett jämnare kassaflöde över året och volatiliteten i aktien minskar då beloppet som avskiljs vid respektive utdelning är lägre än vid en utdelning. Förslaget är i enlighet med utdelningspolicyn och ger även i år en av de mest attraktiva direktavkastningarna i branschen, säger vd Knut Rost.

 

Utöver förvärven genomförde Diös under året ny-, om- och tillbyggnad av fastigheter för 505 Mkr (420), vilket bidrog till att portföljens värde ökade till 19,6 Mdr kr (13,7).

 

De räntebärande skulderna ökade till 11.104 Mkr (8.013), motsvarande en belåningsgrad om 57,1 procent (58,6) Den årliga genomsnittsräntan inklusive kostnad för derivatinstrument uppgick per den 31 december till 1,5 procent (2,0), inklusive lånelöften. Räntetäckningsgraden för året ökade starkt till 5,3 ggr (3,6).

 

En emission i början av året tillförde Diös 1.853 Mkr i nytt eget kapital och vid årsskiftet hade det egna kapitalet ökat till 6.887 Mkr (4.313), motsvarande en soliditet om 34,9 procent (31,0). Det långsiktiga substansvärdet per aktie ökade till 59,7 kr (56,0).

 

Det starka resultat innebar att aktien steg med 4,39 procent till 55,90 kr som senast betalt. LE