20 juni 2018
söndag, 16 juli 2017 19:51

Wihlborgs visade ett starkt förvaltningsresultat

Skrivet av 
alt
Anders Jarl, vd för Wihlborgs.

 

För första halvåret 2017 ökade Wihlborgs förvaltningsresultatet till 551 Mkr (493). Bolagets hyresintäkter steg till 1.087 Mkr (997), en ökning som berodde på fastighetsförvärv, omförhandlingar, nyuthyrningar samt indexeringar i kontrakt.

 

Uthyrningsgraden för förvaltningsfastigheterna var 94 procent, vilket var en procentenhet högre än vid föregående årsskifte. Ökningen av de totala hyresintäkterna för perioden var 9 procent, jämfört med år 2016. Resultatet före skatt blev 1.055 (1.145), med en vinst om 892 Mkr (1.383), efter en skattebelastning om –253 Mkr (–87).

 

I vinsten minskade värdeförändringen av fastigheterna till 552 Mkr (1.330), medan värdeförändringen av derivat förbättrades till 42 Mkr (–527).

 

Fastigheternas värde steg till 34.019 Mkr (30.161) och där ett redovisat värde av fastigheterna den 1 januari 2017 om 32.755 Mkr tillkom 178 Mkr i förvärv, 471 Mkr i investeringar, –11 Mkr som avyttringar och 552 Mkr som en värdeförändring. Wihlborgs fastighetsbestånd utgjordes av kommersiella fastigheter i Öresundsregionen belägna i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. Beståndet bestod den 30 juni 2017 av 289 fastigheter (282) med en uthyrbar yta om 1.858.000 kvm (1.849.000).

 

Bolaget är en större fastighetsutvecklare. Investeringar i fastighetsbeståndet var under perioden 471 Mkr (521). Wihlborgs beslutade investeringar i pågående projekt uppgick till 1.869 Mkr, varav 687 Mkr var investerade vid periodens slut.

 

Wihlborgs fortsätter att övertyga med allt mer ökad intjäning. I rapporten säger vd Anders Jarl:

– En stark nettouthyrning lägger grunden till ökad intjäning i framtiden. Men redan nu kan vi uppvisa en god tillväxt. Under det andra kvartalet ökade våra hyresintäkter med 9 procent till 547 Mkr. Driftsöverskottet steg med 12 procent till 422 Mkr motsvarande en överskottsgrad om 77 procent, samtidigt som förvaltningsresultatet växte med 14 procent till 290 Mkr. Åter kan vi notera ett rekordkvartal vad gäller intäkter och operationell intjäning. … Mot bakgrund av en växande marknad, en spännande projektportfölj, en stark intjäning och en stabil balansräkning ser jag alla möjligheter för Wihlborgs att fortsätta både hjälpa våra hyresgäster att växa och att själva leverera en lönsam tillväxt till våra aktieägare.

 

I balansen var bolaget räntebärande skulder vid periodens slut 18.073 Mkr (17.553), vilka finansierades till en sänkt genomsnittsränta, inklusive kostnad för kreditavtal, om 2,75 procent (2,80). Det innebar att det egna kapitalet ökade till 11.916 Mkr (9.863), med en soliditet som förbättrades till 34,4 procent och en räntetäckningsgrad som steg till 3,3 gånger (3,2).

 

Framtiden är ljus för Wihlborgs, som har finansiell styrka att förvärva och genomdriva projekt om nära 2 Mdr kr. I rapporten säger vd Anders Jarl:

– I kraft av god intjäning och positiva värdeförändringar är vår balansräkning fortsatt stark. Belåningsgraden ligger på 53,1 procent och soliditeten på 34,4 procent. Vårt långsiktiga substansvärde (EPRA NAV) uppgick vid halvårsskiftet till 203 kr per aktie, vilket är en ökning med 18 procent på ett år. LE