20 juni 2018
lördag, 15 juli 2017 21:36

Pandox ökade vinsten till 1.414 Mkr

Skrivet av 
alt
Anders Nissen, vd för Pandox.

 

Det är strålande tider för Pandox. För första halvåret 2017 ökade Pandox vinsten efter skatt till 1.414 Mkr (850). I vinstresultatet ingick orealiserade värdeförändringar i fastighetsportföljen med 942 Mkr (519). Under halvåret ökade bruttoresultatet till 1.016 Mkr, varav 881 Mkr (718) var resultatet från fastighetsförvaltningen och 135 Mkr (106) var resultatet från operatörsverksamheten.

 

I en kommentar till halvårsrapporten säger vd Anders Nissen:

– Pandox redovisar en tillväxt i både total cash earnings och substansvärde med 20 procent under det andra kvartalet. Drivkrafterna var en fortsatt stark hotellmarknad med ökad beläggning och snittpriser i både större städer och i regionala centralorter.

 

Under första halvåret ökade intäkterna från fastighetsförvaltning till 1.042 Mkr (850), vilket var en ökning med 23 procent, drivet av en kombination av förvärvad och organisk tillväxt i hyresportföljen. Justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter ökade intäkterna med 6 procent.

 

Intäkterna från operatörsverksamhet uppgick till 1.076 Mkr (978), en ökning med 10 procent. Justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter ökade intäkter och RevPAR med 7 respektive 9 procent.

 

I slutet av perioden ägde Pandox en fastighetsportfölj med marknadsvärde om totalt 39.868 Mkr (38.233), varav 33.055 Mkr (30.163) var förvaltningsfastigheter och 6.813 Mkr (8.070) var rörelsefastigheter.

 

Pandox har genomfört stora investeringar i sina hotellfastigheter. Under första halvåret 2017 uppgick investeringar i befintlig portfölj, exklusive förvärv, till 320 Mkr (157), varav 203 Mkr (76) avsåg förvaltningsfastigheter och 117 (81) Mkr avsåg rörelsefastigheter.

 

Vid utgången av perioden uppgick beslutade investeringar för framtida projekt till motsvarande cirka 800 Mkr, varav större projekt utgjordes av Hyatt Regency Montreal, Hotel Berlin Berlin, Leonardo Wolfsburg City, Hilton Grand Place Brussels, Elite Park Avenue Göteborg, Elite Stora Hotellet i Jönköping och InterContinental Montreal samt det gemensamma investeringsprogrammet med Scandic Hotels Group för totalt 19 hotellfastigheter i Norden.

 

I balansen uppgick belåningsgraden netto till 47,7 (47,9) procent under första halvåret 2017. Det egna kapitalet stärktes till 15.847 (15 081) Mkr. Substansvärdet EPRA NAV uppgick till 20.877 (19.883) Mkr, motsvarande 132,55 (126,24) kr/aktie per aktie.

 

Vid utgången av perioden uppgick låneportföljen till totalt 19.359 (18.831) Mkr, vilken finansierades till en genomsnittlig räntebindningstid om 2,4 (2,8) år och en genomsnittlig ränta om 2,6 (2,6) procent, inklusive effekter av ränteswapar.

 

Den genomsnittliga kapitalbindningstiden uppgick till 2,7 (3,0) år. Soliditeten stärktes till 47,8 procent (46,8) med en räntetäckningsgrad som ökade till 4,0 gånger (3,7).

 

För att hantera ränterisk och öka förutsägbarheten i Pandox resultat användes räntederivat, framförallt ränteswapar. I slutet av perioden hade Pandox ränteswapar till ett belopp av 10.992 Mkr och cirka 52 procent av Pandox låneportfölj var säkrad mot ränterörelser på längre perioder än ett år.

 

I rapporten tror Pandox på fortsatt goda marknadsutsikter eftersom aktiviteten på bolagets nyckelmarknader är hög. Och med stöd av tidigare gjorda förvärv och en förväntad organisk tillväxt drivet av marknad och lönsamma investeringar i befintlig portfölj, är utsikterna för resten av år 2017 goda. TM